REGULAMIN KONKURSU TETRA „RYBA OKIEM AKWARYSTY”

REGULAMIN KONKURSU TETRA „RYBA OKIEM AKWARYSTY”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Konkursem”), jest PETSCO Piotr Krasowski ul. Słoneczna 8/8, 78-400 Szczecinek, NIP: 6731837655, REGON: 320302510, adres e-mail: biuro@allpets.pl,
 • Konkurs jest prowadzony w Internecie w serwisie Facebook, na stronie Sklep Akwarystyczny pl pod adresem: https://www.facebook.com/allpetspl (zwanej dalej „Fanpage”).
 • Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.12.2022 r.
 • Prace konkursowe można nadsyłać nie później niż do 28.12.2022 r. do godziny 24:00
 • Ogłoszenie wyników Konkursu oraz nagrodzonych prac konkursowych nastąpi w dniu 31.12.2022 r. za pośrednictwem Fanpage.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, za wyjątkiem pracowników Organizatora:
 1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Osoby, które ukończyły 13 rok życia lub nie posiadają ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem swoich przedstawicieli ustawowych .
 • Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • Organizator może wezwać uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego do złożenia określonych oświadczeń lub podania określonych danych do przedłożenia określonych dokumentów Organizatorowi w celu weryfikacji – czy uczestnik Konkursu spełnia kryteria uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
 • Polub nasz fanpage.
 • W komentarzu pod postem konkursowym zaproś znajomego/znajomych akwarystów do zabawy - jeżeli takich posiadasz.
 • Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

III PRACE KONKURSOWE

 • ZADANIE KONKURSOWE: Pod postem konkursowym (na naszym fanpage) w komentarzu umieść dowolne zdjęcie swojej RYBY – zdjęcie, którego jesteś autorem.
 • Praca konkursowa powinna być zdjęciem wykonanym dowolną techniką, w dowolny sposób.
 • Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość prac konkursowych (zdjęć).
 • Prace konkursowe należy publikować w formie komentarza pod postem konkursowym w ramach serwisu Facebook na fanpage Sklep Akwarystyczny allpets.pl.

IV NAGRODY

 • Fundatorem nagród w niniejszym Konkursie jest Tetra- akwarystyczne inspiracje
 • W konkursie zostaną wyłonione 3 miejsca
 • Nagrodami dla Laureatów 1,2,3 miejsca są:

-ręcznik Tetra z motywem ryb

-kalendarz trójdzielny Tetra

-podgrzewacz wielokrotnego użytku 

4) Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani na inną nagrodę.

V ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Organizatora.
 • Prace konkursowe będą oceniane wg. następujących kryteriów:
 1. Walory wizualne, artystyczne, estetyczne.
 2. Zgodność z tematyką konkursu.
 • Zwycięzcy Konkursu powinni skontaktować się w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu z Organizatorem w celu przekazania następujących danych do wysyłki nagrody:
 1. imię i nazwisko (nazwę konta z Facebook z którego była wysyłana praca konkursowa – jeżeli jest inna niż imię i nazwisko posiadacza konta).
 2. dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu)
 3. kod pocztowy, nazwa miejscowości,
 4. e-mail
 5. numer telefonu
 • W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzców Konkursu (w przeciągu 7 dni od jego rozstrzygnięcia) zostaną Oni poinformowani o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez serwis Facebook (facebook Messenger).
 • Nagrody będą wysyłane do Laureatów przez sponsora konkursu firmę Tetra, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , na podany adres, w przeciągu 30 dni od daty przesłania danych.
 • Organizator Konkursu ma prawo udostępnić dane zwycięzcy Konkursu na profilu Organizatora na portalu Facebook.
 • Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, za brak możliwości przekazania nagrody Laureatowi konkursu z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. Zwłaszcza, gdy dotyczy to nieprawidłowych danych, zmiany danych, o których Organizator Konkursu nie został poinformowany.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za błędne/nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, zwłaszcza za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 • Nagrodę należy odebrać najpóźniej  do 3 tygodni po zakończeniu konkursu, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 • Uczestnik Konkursu może zostać z niego wyeliminowany, w przypadku dostrzeżenia działań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz wszelkich prób mających na celu wyłonienie zwycięscy Konkursu.

 

VI REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, Uczestnicy mają prawo zgłosić na piśmie lub na adres mailowy Organizatora podczas trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.
 • Reklamacja powinna zawierać opis i uzasadnienie reklamacji, a także imię, nazwisko i adres.
 • Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

V PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana praca konkursowa stanowi jego własność, przysługuje mu pełnia praw autorskich do nadesłanej pracy konkursowej w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
 • Uczestnik konkursu, przesyłając pracę konkursową, wyraża zgodę na nieodpłatne i nie wyłączne korzystanie, a także udostępnianie pracy konkursowej przez Organizatora w ramach licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
 1. a) zwielokrotniania cyfrowego i wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy konkursowej z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych, w celach marketingowych oraz promocyjnych Organizatora,
 2. b) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internesie (na stronie internetowej allpets.pl oraz na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, Pinterest, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do pracy konkursowej przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie,
 3. c) Wprowadzenie pracy konkursowej, jak i jej częsci do pamięci urządzeń przenośnych i komputerów pracowników Organizatora wieloma środkami, w tym poprzez nośniki elektroniczne i pocztę elektroniczną.
 4. d) publiczne publikowanie pracy konkursowej,
 5. e) używanie w celach informacyjnych, promocyjnych oraz reklamowych Organizatora,
 6. f) Stosowanie w ogólnodostępnych prezentacjach, artykółach prasowych oraz audycjach telewizyjnych.
 7. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest udzielana na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy licencji należy złożyć pisemnie do Organizatora na adres PETSCO Piotr Krasowski ul. Wiśniowa 10 78-400 Szczecinek. Okresem wypowiedzenia umowy licencji wynosi 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia.

 

VII OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma PETSCO Piotr Krasowski ul. Słoneczna 8/8 78-400 Szczecinek
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy , a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 20.12.2022 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium